Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36309063663
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36309063663
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36309063663
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Közlemény a 2023/2024. tanév általános iskola első évfolyamába történő beiratkoásról

2023. március 27., 22:16
Közlemény a 2023/2024. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról

A Szombathelyi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján a 2023. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának rendjét az alábbiakban határozza meg.

 

A belügyminiszter 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelete alapján a 2023/2024. tanévre az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje:

 

                                                  2023. április 20. (csütörtök)

                                                  2023. április 21. (péntek)

A tanköteles korba lépő – 2017. augusztus 31-ig született – gyermeket a szülő vagy törvényes képviselő a közleményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott általános iskola első évfolyamára.

 

Az Nkt. 50.§. (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A Rendelet 22. §. (7) bekezdése alapján életvitelszerűen ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

A Rendelet 23.§. (3) bekezdése, továbbá a 83.§. (1) és (3) bekezdése alapján az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet írásban közöl a szülővel.

 

A Rendelet 22.§. (2) bekezdése alapján, amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő vagy törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beiratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Az Nkt. 37.§. (2) és (3) bekezdése alapján a választott iskola igazgatójának a gyermek felvételét elutasító döntése ellen a szülő vagy törvényes képviselő — a közléstől számított tizenöt napon belül — jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve az intézmény vezetőjénél. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

A beiratkozással kapcsolatos további részletes információk az egyes intézmények honlapján találhatók.

 

Szombathely, 2023. március 21.

 

Szombathelyi Tankerületi Központ
« Vissza az előző oldalra!


Dozmat Község Önkormányzata - Magyar